Публикувани обяви в сайта: 394
Сайт за безплатни обяви, реклама и каталог на производители и вносители на машини

От производител частни обяви Всички
Общи условия

Въведение
Общите условия за ползване на електроннатa система за публикуване на обяви BGMashini.com уреждат взаимоотношенията между потребителите на системата (по-долу за краткост наричани ПОТРЕБИТЕЛ) и BGMashini.com, респективно собственика на системата Феникс Трейд Груп ЕООД (по-долу за краткост наричан само BGMashini.com)

Дефиниции
Потребител по смисъла на тези Общи условия е всяко лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола във BGMashini.com или използва услугите със свободен общ достъп.
Регистриран потребител е всеки Потребител, създал собствен Потребителски профил и регистрирал се да ползва Услугите, достъпни чрез BGMashini.com
Потребителски профил е обособена част от уебсайта BGMashini.com, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана при регистрацията и съхранявана от BGMashini.com, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на Потребителско име и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да прави предложения за включване на нови Услуги, да прекрати ползването на Услугите, да променя Паролата си и др.
Информационна система е устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, които в изпълнение на определена програма осигуряват или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
Уебсайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
IP Адрес е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Регистрирания потребител, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект.
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Настоящите Oбщи условия дават информация и съдържат правилата за работа и потребление на ресурсите на системата от всеки ПОТРЕБИТЕЛ. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ е обвързан от настоящите Oбщи условия за цялото време на ползване на системата, от първоначалното влизане в нея до напускането й, а в случай на потвърдена поръчка – до нейното изпълнение и заплащане.

Интелектуална собственост и права върху нея
Съдържанието, предоставено от BGMashini.com като реклами (снимки, изображения, текстове, видео, лога, марки, софтуер, т.н.) е собственост на Феникс Трейд Груп ЕООД и/или на негови партньори. Всяко пълно или частично възпроизвеждане на съдържанието е нарушение на Авторските права и е предмет на отделно писмено споразумение с Феникс Трейд Груп ЕООД и/или авторите му .
BGMashini.com не носи отговорност за нарушения на авторските и сродните им права, извършени от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на системата, но си запазва правото да възпрепятства подобни действия.

Права и задължения на BGMashini.com
BGMashini.com има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на ПОТРЕБИТЕЛЯ и дават възможност за възстановяване на информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го идентифицират.
BGMashini.com предлага услугите “във вида, в който са” и не носи отговорност по отношение на надеждността на тяхното функциониране, броя и вида на включените функционалности и достъпа до услугите. Не поема задължението за осигуряване на помощ и инструкции.
BGMashini.com има право да променя технологията и дизайна и функционалностите на сайта и на предоставяните услуги без предварително известяване.
BGMashini.com има право да ограничи достъпа на отделни или всички свои ПОТРЕБИТЕЛИ до част от услугите или до всички услуги.
BGMashini.com има право да закрие или изтрие профила на произволен ПОТРЕБИТЕЛ, както и генерираното от ПОТРЕБИТЕЛЯ съдържание по своя преценка.
BGMashini.com има право да показва, изпраща, зарежда, изпълнява, експонира и т.н. всякакви рекламни материали на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, отговорност носят единствено рекламодателите.
С диагностична и статистическа цел, за поддръжка на определени функционалности на услугите и за нуждите на рекламата, BGMashini.com събира информация, която сама по себе си не може да идентифицира конкретен индивид - дата/час на посещенията на сайта, IP адрес, тип на операционната система, разделителна способност, тип на браузъра, последен посетен сайт и др.
BGMashini.com не гарантира, че потокът информация от и към електронната информационно-търговска система няма да бъде следен и/или записван от трети страни.

Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на BGMashini.com в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и правилата.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за запазване на тайната на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват, чрез използването им.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да въведе вярно и пълно исканите от него данни, като носи лична отговорност пред закона за всички свои действия извършени чрез услугите на BGMashini.com.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до информацията, която е въвел, освен в случаите, когато генерираното от него съдържание и профила му са деактивирани. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ има постоянна възможност да редактира и осъвременява подадените лични данни, както и да ги премахне от базата данни, заедно с регистрацията си, чрез писмено искане, адресирано до: admin@bgmashini.com.
Потребителят носи отговорност за всички опити да придобие неоторизиран достъп до чужди профили и директории, софтуер, мрежи, компютри и други устройства.

Защита на личните данни
Предоставянето на лични данни в рамките на BGMashini.com е необходимо за оформяне и изпращане на обявите. Отказът на ПОТРЕБИТЕЛЯ да даде необходимите лични данни ще доведе до невъзможност за осъществяване на регистрация в системата и публикуване на обява в BGMashini.com.
BGMashini.com няма да разпространява личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сред трети физически или юридически лица по никакъв повод, с изключение на предвидените в действащото законодателство на Р България случаи.
Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ има постоянна възможност да редактира и осъвременява подадените лични данни, както и да ги премахне от базата данни, заедно с регистрацията си, чрез писмено искане, адресирано до: admin@bgmashini.com.
За целите на рекламата, както и за социологически и статистически цели, BGMashini.com може да предоставя на трети лица и медии обобщена информация.

Съдържание и информация за продуктите
Имайте предвид, че всяка информация, софтуер или продукт, открити в Интернет, в това число в системата на BGMashini.com крият потенциални рискове. BGMashini.com Ви обръща внимание, че е препоръчително да сте наясно с възможните рискове, преди да използвате, закупите или се доверите на информация, софтуер или продукт, открити в Интернет.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на BGMashini.com поемат всички рискове от използването на системата. Информацията, предложена от BGMashini.com има за цел единствено да улесни ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Никаква част от информацията не трябва да се приема като безусловно вярна или в качеството на официална препоръка за използване на определен продукт или марка.
BGMashini.com не гарантира по никакъв начин верността, пълнотата и актуалността на информацията в системата. BGMashini.com не гарантира постоянен безпрепятствен достъп до информацията в системата.
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ поемат всички рискове, свързани с технически неизправности на системата, компютърни вируси или друго потенциално вредно съдържание.
Отговорност за съдържанието, генерирано от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и публикувано в рамките на системата, носят неговите автори.
BGMashini.com не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които BGMashini.com осигурява връзка.

По всички неуредени от тези Общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 КОНТАКТИe-mail: office@bgmashini.com

Общи условия | Правила | Реклама
2022, Всички права запазени.
Общи условия
Уеб Дизайн Варна
SEO Оптимизация Варна